Vilkår for deltakelse i Innovation Challenge 2018

INNLEDNING

Innovation Challenge 2018 (IC2018) arrangeres av Telenor Norge, Accenture Norge og Aftenposten i samarbeid (heretter omtalt sammen som «arrangørene»). Konkurransen er åpen for alle studenter, nylig utdannede og oppstartsbedrifter. Datoer og regler for konkurransen er tilgjengelig på https://innovation-challenge.no/.

Les disse vilkårene og alle andre veiledninger, presentasjoner, konkurranseregler, tidslinjer, deltakelsesvilkår og vurderingskriterier for IC2018 nøye før du sender inn et bidrag til IC2018.

Ved å sende inn et bidrag bekrefter deltakerne at deltakelsesvilkårene oppfylles, og at all informasjon som sendes inn er sann, presis og fullstendig. I tillegg godtar deltakerne disse vilkårene og samtykker i å følge dem.

Hvis et bidrag sendes inn på vegne av en oppstartsbedrift eller et lag, blir personen som sender det inn, regnet som lagleder. Vedkommende garanterer da at han eller hun har myndighet til å binde laget juridisk og påtar seg eneansvar på vegne av laget for å oppfylle de pliktene som går frem av disse vilkårene. All kommunikasjon fra arrangøren om bidraget vil gå til laglederen.

Bidragene må være basert på originale ideer fra deltakerne. De kan omfatte nye løsninger, eller bedre metoder for å ta i bruk eksisterende løsninger, kombinere dem eller tilpasse dem til en ny kontekst eller målgruppe, men de kan ikke være nøyaktige kopier av eksisterende løsninger. Deltakerne må vise hva som er nytt med løsningen deres sammenlignet med andre løsninger som allerede er utviklet eller tatt i bruk av dem selv eller andre i samme kontekst.

Alle avgjørelser fra arrangørene om deltakelse, vurdering og premiering er endelige og bindende uten videre forklaringer.

ETISKE RETNINGSLINJER

Konkurransen har noen enkle etiske retningslinjer. Deltakerne samtykker i at de vil

  • respektere andre deltakere
  • unngå å bruke uttrykk som kan føre til vold eller diskriminering, uanstendig atferd eller ærekrenkelser
  • handle i tråd med loven, etikk og i god tro, og følge alle gjeldende lover, reguleringer, retningslinjer og regler for praksis
  • unngå å underminere IC2018, jukse eller opptre på en måte som etter arrangørenes rimelige vurdering er urettferdig eller upassende
  • unngå å bryte med opphavsrett, varemerker eller andre lignende rettigheter
  • være oppmerksom på og overholde personvernlovgivning
  • unngå å få ekstern hjelp i form av e-post eller andre typer meldinger
PERSONVERNERKLÆRING

Alle personopplysninger som blir sendt inn av deltakerne vil bli brukt i vurderingsprosessen i IC2018. De innsamlede personopplysningene vil bli behandlet konfidensielt og vil bare bli brukt i forbindelse med denne konkurransen. De innsendte personopplysningene kan deles videre fra arrangørene til alle som bidrar med administrasjonen av konkurransen og med medlemmene av juryen som skal vurdere bidragene.

Les også Telenors og Accentures personvernerklæringer.

EIERSKAP, IMMATERIELLE RETTIGHETER OG BRUK AV BIDRAGENE

Ved å sende inn et bidrag til IC2018 erklærer deltakerne at de har hentet inn, eller skal hente inn, alle godkjennelser, samtykker og tillatelser som er nødvendig for å sende inn bidraget, gjennomføre forslaget og overholde disse vilkårene. I tillegg erklærer deltakerne at bidraget deres ikke bryter med immaterielle rettigheter eller andre rettigheter som innehas av tredjepart, og at de ikke bryter noen avtalefestede forpliktelser ved å sende det inn. Deltakerne garanterer og fremholder at alle bidrag er originale og er utformet, fremskaffet og skapt på lovlig vis, og at de ikke bryter immaterielle rettigheter eller andre juridiske eller moralske rettigheter for tredjepart.

Deltakerne beholder eierskapet til alle immaterielle rettigheter i bidraget (inkludert moralske rettigheter) i tråd med disse vilkårene.

ANSVAR

I den grad det er tillatt i gjeldende lov, fraskriver arrangørene seg alt ansvar for alle direkte, indirekte, utilsiktede eller etterfølgende tap og skader, inkludert, men ikke begrenset til alle kostnader, krav, skatter, inntekter eller utgifter som følge av deltakernes deltakelse i IC2018.

Deltakerne skal forsikre seg mot og holde arrangørene skadesløse for ansvar, kostnader, utgifter, skader og tap (inkludert rimelige profesjonelle kostnader og utgifter) som arrangørene blir utsatt for eller skaper på grunn av eller i sammenheng med

  1. krav fra tredjepart mot arrangørene dersom deltakerne har brutt vilkårene
  2. faktisk eller påstått brudd på en tredjeparts immaterielle rettigheter som oppstår på grunn av deltakernes atferd, ytelse eller resultater (inkludert alle bidrag eller foreslåtte løsninger til IC2018) underveis eller etter IC2018
  3. krav som rettes mot arrangørene fra tredjepart, med bakgrunn i død, personlig skade eller skade på eiendom som resulterer fra eller er tilknyttet deltakernes atferd, ytelse eller resultater i forbindelse med IC2018
KONFIDENSIALITET

Mens IC2018 pågår er deltakerne og arrangørene enige om at all informasjon om de innsendte bidragene til IC2018 skal holdes konfidensiell, og at ingen informasjon skal deles med tredjepart, med unntak av det som kreves for å gjennomføre konkurransen.

Deltakerne må beskrive og varsle om all særlig sensitiv informasjon som sendes inn til IC2018. Dette må skje skriftlig til arrangørene. Arrangørene kan dele denne informasjonen med ansatte, partnere dommere og alle andre som bidrar til å administrere IC2018, i den grad det er nødvendig for at de skal kunne utføre arbeidet sitt i forbindelse med IC2018.

UTBETALING AV PREMIEN

Premien vil bli betalt ut i norske kroner innen 90 dager etter vinnerne blir kunngjort, til en bankkonto i vinnerens navn. Dersom vinneren er et lag, vil premien bli betalt ut til personen som var ansvarlig for å sende inn bidraget (laglederen). Oppgivelse av beløpet og betaling av alle eventuelle skatter, avgifter, forpliktelser og/eller tilleggsutgifter som oppstår på grunn av eller som et resultat av at en premie blir tatt imot eller brukt, er ene og alene premievinnerens ansvar. Vinneren skal uten opphold gi arrangørene all etterspurt informasjon i forbindelse med rapportering eller vurderinger fra skattemyndigheter eller andre myndigheter i forbindelse med premien.

LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt norsk rett. Videre samtykker deltakerne i at konkurransen er utelukkende underlagt norsk rett.